Základní data o obecně prospěšné společnosti Milešovka

Milešovka, obecně prospěšná společnost

Ustavena zakládací smlouvou na základě zákona 248/1995 Sbírky

Klíčová ustanovení zákona:

§2:1Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou která:
a) je založena podle  tohoto zákona,
b)poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a
c)její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů, nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

Společnost je zapsána  u Krajského soudu v Ústí n.L. dne 13.10.1997

pod č.j.firm 24070/97/42/RgO6         
Zakládací kapitál k 31. 3. 2000 : 58 000.-Kč
Sídlo: Myslivečkova 41/16 Ústí nad Labem PSČ 40001


O Obecně prospěšné společnosti Milešovka

U zrodu o.p.s. Milešovka stáli RNDr. Josef Štekl, CSc., v tehdejší době ředitel ÚFA AV ČR, Leopold Kukačka, který v období 1974-1990 pracoval na observatoři jako pozorovatel a Miroslav Soukup, představitel společnosti České středohoří (následně zaniklé). Na ustavujícím zasedání, které se konalo 5.března 1996 v Ústí n. Labem za účasti 24 zájemců  a to jak právnických tak fyzických osob, byla tato společnost založena.


Preambule zakládající listiny má následující text:

„Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří s jednou z nejstarších horských observatoří v  Evropě. Jde o místo významné z přírodovědeckých, kulturních a estetických hledisek a o důležitý turistický cíl. Z těchto důvodů zasluhuje zvláštní pozornost a péči o zachování a zvelebení jejích krajinných a kulturních hodnot, aby mohla být, tak jak v minulosti, místem vědeckého výzkumu, zdrojem inspirace a potěšení pro nás i budoucí pokolení.“


Společnost vyjádřila své cíle v  zakládací listině jako formu navázání na odkaz zakladatelů spojených s horou Milešovkou.

Jde o:
- obecně prospěšné služby zaměřené k rozvoji vědeckého, kulturně-vzdělávacího a turistického potenciálu vrcholu Milešovky,
- popularizaci nejvyšší hory Českého středohoří s četnými historickými atributy jako turistického cíle trvale významného pro posílení vztahu občanů k regionu, jako místa turistických, vzdělávacích a vlastivědně poznávacích akcí a současně také jako místa trvale přitahující pozornost zájemců ze zahraničí,
- koncepční architektonické vyřešení centrálního prostoru na vrcholu hory a hledání řešení pro stavební rekonstrukce.
- zajištění prodeje základního občerstvení.
- umožnění turistům vystoupit na rozhlednu a poskytnout jim kvalifikovaný výklad.
- další informační, orientační  a popularizační aktivity různého druhu.

Souhrnně je cílem Obecně prospěšné společnosti Milešovka vyjmenovanými aktivitami podpořit duchovní rozvoj regionu a přilákat velký počet jak domácích tak zahraničních turistů na vrchol s mimořádným rozhledem po české krajině.
Vytčené cíle o.p.s. Milešovka jsou náročné. Postupně se ukázalo, že všechna činnost pro společnost může být honorována pouze pocitem spokojenosti z vykonané práce.Současné správní uspořádání o.p.s. Milešovka

Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou:
Ing.Jaroslav Zahálka, CSc.  trvalý pobyt Ústí nad Labem
RNDr. Petr Zacharov7, trvalý pobyt Kladno,
Miluše Kukačková, trvalý pobyt Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ, IČ: 44555601, sídlem 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Hoření 13
Obec Velemín, IČ: 00264601, sídlem Velemín  96, 41131 Velemín
Město Lovosice, IČ: 00263991, sídlem Školní  407/2, 41030 Lovosice


Zakladatelé jmenovali členy správní rady
1.Ing. Miroslava Richtera,Ph.D. EUR ING   .
2. zástupce města Lovosice není v současné době jmenován
3.pana Petra Křivánka
4.pana Libora Ivánka
5.Ing. Karla Hunču
6.Ing. Petra Roubíčka

 
Zakladatelé jmenovali  členy dozorčí rady

1.Ing. Jiřího Skalického
2.RNDr. Petra Zacharova, CSc.
3.RNDr. Ing. Jaroslava Dykasta, CSc.

Správní rada jmenovala výkonným ředitelem společnosti pana Leopolda Kukačku.

 

Kontakty:

Doručovací adresa: o.p.s. Milešovka, Myslivečkova 41/16, 400 01 Ústí nad Labem
E-mail: obsluzby@raz-dva.cz
tel./fax: 475 211 639
mobil: 777 234 269


Pravidelný návštěvník oceňuje zlepšení poměrů na vrcholu hory, návštěvník přicházející na vrchol poprvé stále zaznamenává řadu nedostatků a provizorií. Jak úspěšně a jak rychle budou revitalizační aktivity   a úmysly dovedeny do konce? To je závislé na tom jak bude společnost Milešovka  úspěšná v získání prostředků  v řádech milionů korun, jaké se jejím snahám bude dostávat podpory  u významných a rozhodujících osobností a institucí, ale i na tom, s jakým porozuměním, podporou a spoluprací se setkají tyto snahy u  návštěvníků vrcholu královny Českého středohoří. U těch, kteří dovedou vnímat nevšední krásu a hodnotu  širého kraje  odsud znovu a znovu obdivovaného.U těch, kteří  cítí jak je  nedůstojná zanedbanost tohoto místa třetího nejkrásnějšího rozhledu na světě!Mapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |