JAK TO ZAČALO


MILEŠOVKA,
obecně prospěšná společnost
Ustavena zakládací smlouvou na základě zákona 248/1995 Sbírky
Klíčová ustanovení zákona:
§2:1Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou která:
a) je založena podle  tohoto zákona,
b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a
c) její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejich orgánů, nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

Společnost je zapsána  u Krajského soudu v Ústí n.L. dne 13.10.1997
pod č.j. firm 24070/97/42 / RgO6
Zakládací kapitál k 31. 3. 2000 : 58 000.-Kč

O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MILEŠOVKA.

U zrodu o.p.s. Milešovka stáli RNDr. Josef Štekl, CSc., v tehdejší době ředitel ÚFA AV ČR, Leopold Kukačka, který v období 1974-1990 pracoval na observatoři jako pozorovatel a Miroslav Soukup, představitel společnosti České středohoří (následně zaniklé). Na ustavujícím zasedání, které se konalo 5.března 1996 v Ústí n. Labem za účasti 24 zájemců  a to jak právnických, tak fyzických osob, byla tato společnost založena.

Zakládající valná hromada se sešla 5. března 1996 v Kulturním domě v Ústí nad Labem za účasti 24 účastníků. Na tomto zasedání byla formulována zakládací listina, kterou podepsali zakladatelé (ne všichni dále vyjmenovaní na tomto zasedání, někteří v následujících týdnech).

K zakládací listině připojilo své podpisy  12 zakladatelů:
Fyzické osoby: RNDr. Josef Štekl,CSc. Leopold Kukačka, Miroslav Soukup, RNDr. Tomáš Burián, Mgr.Václav Janoščík, Mgr.Martin Novák, Monika Glancová, RNDr. Ladislav Křivský,CSc
.Ing.Jiří Kopecký, RNDr. Jiří Jůza,
Právnické osoby: Martia a.s. a  obec Velemín zastoupená starostou Ing. Jiřím Skalickým.
 Jako kandidáti členství jsou v zápisu  uvedeni pan Dalibor Černý, Ing. Rudolf Amort. Institut kandidátů se již nikdy dále v písemnostech neobjevuje, nelze již doložit co tím bylo myšleno. Nicméně oba pánové jsou až do současnosti na dění o.p.s. Milešovka napojeni.

První statutární orgány:
Správní rada:
RNDr, Josef Štekl,CSc. předseda, členové  pan Miroslav Soukup, pan Leopold Kukačka, RNDr. Tomáš Burián, Mgr.Václav Janoščík
Dozorčí rada:
Mgr. Martin Novák, předseda, členové RNDr. Daniel Glanc,CSc. RNDr. Ladislav Křivský,CSc.

Následně v roce 1996 a 1997 se uskutečnilo několik  jednání se soudkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem o formulaci Zakládací smlouvy a Statutu společnosti a o jejím zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. V té době ještě samotné soudkyni nebylo jasné jak aplikovat ustanovení celkem nového zákona. V tomto období nebylo ještě zcela ujasněny pojmy zakladatel, statutární orgán, správní rada, dozorčí rada a tak byl také uplatňován vágní a dle zákona vlastně nepříslušný institut  „člen společnosti“ . Tak v prvních dvou letech působili ve společnosti jako její členové lidé s upřímným zájmem o  změnu poměrů na Milešovce a s vůlí přispět svou činnosti k dosažení jejich cílů.
   

Preambule zakládající listiny má následující text:

 „Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří s jednou z nejstarších horských observatoří v  Evropě. Jde o místo významné z přírodovědeckých, kulturních a estetických hledisek a o důležitý turistický cíl. Z těchto důvodů zasluhuje zvláštní pozornost a péči o zachování a zvelebení jejích krajinných a kulturních hodnot, aby mohla být, tak jak v minulosti, místem vědeckého výzkumu, zdrojem inspirace a potěšení pro nás i budoucí pokolení.“

Společnost vyjádřila své cíle v  zakládací listině jako formu navázání na odkaz zakladatelů spojených s horou Milešovkou.
Jde o:
- obecně prospěšné služby zaměřené k rozvoji vědeckého, kulturně-vzdělávacího a turistického potenciálu vrcholu Milešovky,
- popularizaci nejvyšší hory Českého středohoří s četnými historickými atributy jako turistického cíle trvale významného pro posílení vztahu občanů k regionu, jako místa turistických, vzdělávacích a vlastivědně poznávacích akcí a současně také jako místa trvale přitahující pozornost zájemců ze zahraničí,
- koncepční architektonické vyřešení centrálního prostoru na vrcholu hory a hledání řešení pro stavební rekonstrukce.
-  zajištění prodeje základního občerstvení.
-  umožnění turistům vystoupit na rozhlednu a poskytnout jim kvalifikovaný výklad.
- další informační, orientační  a popularizační aktivity různého druhu.

Souhrnně je cílem Obecně prospěšné společnosti Milešovka vyjmenovanými aktivitami podpořit duchovní rozvoj regionu a přilákat velký počet jak domácích tak zahraničních turistů na vrchol s mimořádným rozhledem po české krajině.

Vytčené cíle o.p.s. Milešovka jsou náročné. Postupně se ukázalo, že všechna činnost pro společnost může být honorována pouze pocitem spokojenosti z vykonané práce.

Příspěvky a podpora formou pracovní výpomoci


Báňské projekty a.s. Teplice
jejich pracovník Ing. Leden skreslil první situační výkresy vrcholu Milešovky nutné pro další projekční práce.

Technické služby města Ústí n.L.
poskytly prostředky pro zacházení s odpady.

Základní škola v Kamenické ulici, Děčín.
její žáci vedení panem učitelem Černým věnovali celý víkend pracovní výpomoci.

Horolezecký oddíl, Teplice,
jeho členové provedli demolici a úklid staré prohnilé noclehárny.

Centrum volného času Most,
jeho členové pomohli pracovně, postavili první piknikové soupravy a další úpravy volného prostranství..

Spolchemie a.s.Ústí n.L.

přispěla speciálními hmotami na rekonstrukci ochozů vyhlídkové věže,
Panové Jiří Skalský a Tomáš Hála provedli aplikaci této pryskyřice na ochozy věže

Sociální ústav pro mládež v Kostomlatech p.Mil.
jeho klientky dvakrát pracovně přispěly na úpravy a úklid vrcholového areálu

Slečna Pavla Kukačková

otloukla starou omítku z objektu bufetu

Společnost přátel Milešovky (neformální sdružení)

Ladislav Karfík, František Uman, Stanislav Petrik, Jaroslav Vlach, Václav Šlais, Vlastimil Kocman
pánové prováděli v letech 2007, 2008, 2009. 20010 vždy velký jarní a podzimní úklid vrcholového areáluMapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |