KDO JSME, CO JE NAŠIM CÍLEM

velmi stručná historie Obecně prospěšné společnosti Milešovka

Leopold Kukačka

Obsazením bývalé turistické chaty na Milešovce  Armádou československé socialistické republiky v roce 1969 zanikly na vrcholu hory veškeré služby pro turisty. Vlastní budovu chaty využívala jedenáctičlenná posádka spojového vojska a také sem byla dislokována služebna Českých radiokomunikací. Ostatní budovy patřící k chatě byly pro vojáky a spojaře nepotřebné a přestaly být využívány a stavebně udržovány. Ostatně nebyly udržovány už od doby znárodnění chaty po roce 1948. Respektive začaly být využívány jako skládka odpadu všeho druhu, včetně odpadu nebezpečného.
Vrcholový areál pustl, nikdo zde neuklízel odpadky, spadané listí a větve,  místa přirozených výhledů zarůstala náletovou zelení.
Stav vrcholového areálu Milešovky na podzim r.1997 – výsledek „péče“ Armády ČR o svěřený majetek! Výzva pro vznik obecně prospěšné společnosti.

Při příležitosti vědecké konference svolané v r.1995 k devadesátiletému výročí činnosti meteorologické observatoře na Milešovce bylo ředitelem ÚFA AV ČR RNDr. Josefem Šteklem, CSc. deklarováno rozhodnutí učinit zásadní průlom k přerušení negativního vývojového  trendu veřejnosti přístupné části vrcholu hory Milešovky. Vedle rozvoje vědecké činnosti bude uplatňován i zájem o znovuobnovení turistických , kulturních a společenských aktivit, které jsou s Milešovkou spojeny.

Vedení Ústavu fyziky atmosféry iniciovalo  založení  obecně prospěšné společnosti Milešovka.

   V roce 1996 se sešla ustavující skupina cca 40 zájemců, která připravila založení Obecně prospěšné společnosti Milešovka, jednu z prvních svého druhu na okresech Teplice a Litoměřice. Společenskou smlouvu po určitých ujasňujících jednáních s rejstříkovým soudem podepsali zakladatelé RNDr. Josef Štekl,CSc. (tehdejší ředitel ÚFA AV ČR), Leopold Kukačka bývalý pozorovatel na observatoři, toho času podnikatel a  Miroslav Soukup jako představitel Společnosti přátel Českého středohoří, (později se prokázalo, že tato společnost je pouze fiktivní, že jejím členem je pouze pan Soukup a ten později od zakladatelské smlouvy odstoupil). Leopold Kukačka znovu nastoupil na observatoř jako pozorovatel, ale nikoliv do zaměstnaneckého poměru, nýbrž jako podnikatel na živnostenský list – zřejmě jediný podnikatel provozující soukromě meteorologii! Při výkonu tohoto podnikání (do roku 1998) současně působil k praktickému ustavení společnosti
   K zapsání o.p.s. Milešovka do rejstříku obecně prospěšných společností došlo v roce 1997.   Úkolem společnosti,  který si ve své zakládací smlouvě předsevzala, je  působit  k obnově  všech společenských  funkcí Milešovky a  revitalizovat zdevastované veřejně přístupné prostory vrcholu hory. Ve spolupráci s ÚFA AV ČR v.v.i. je společností  postupně realizován  program   "Revitalizace a sanace vrcholu Milešovky". Konečný cíl projektu předpokládá vynaložit asi 20 milionů korun v cenách  r.2009
.
Jak společnost  pokračovala
1997  První aktivitou byl rozsáhlý základní úklid vrcholu. Z bývalých hospodářských budov horské chaty armádou zdevastovaných a pak předaných Ústavu fyziky atmosféry se vyvezlo nepočítané množství lanovek s odpadem. Byly vymýceny náletové dřeviny a tím obnovena místa přirozeného výhledu s vrcholu hory, vrcholový areál byl vybaven nádobami na odpad. Následovalo zpřístupnění věže pro veřejnost a organizování průvodcovské služby – po téměř šedesáti letech se mohli návštěvníci hory opět potěšit plnohodnotným rozhledem. Prvním sponzorským příspěvkem bylo 100 tisíc Kč poskytnutých Nadací Partnerství, prací přispěli členové Centra volného času z Mostu a Horolezeckého  oddílu Teplice.

1998 Pokračovalo svážení odpadu. Zahájila se adaptace nejzachovalejšího objektu na prodejnu občerstvení a v závěru léta se začalo nepravidelně občerstvení prodávat. Byla provedena stavební rekonstrukce ochozů vyhlídkové věže, (první ochoz je přístupný veřejnosti, vrcholová plošina slouží potřebám meteorologů). Na pochozí plochy plošin byla aplikována speciální pryskyřice sponzorsky poskytnutá Spolchemií Ústí nad Labem. a.s. Ochozy byly vybaveny rozhledovými nákresy, stojany pro tyto nákresy nechala sponzorsky vyrobit firma Amicom Teplice.

1999 Díky podpoře obce Velemín byly vyměněny podlahy v objektu určeném pro prodejnu a byla opravena jeho střecha. Od léta byl zahájen pravidelný provoz prodejny  o víkendech a státních svátcích a od té doby je tento provoz udržován  pravidelně po celý rok. Na vrcholu byl instalován němý informátor s turistickou mapou okolí. Podobný informátor byl instalován v Milešově a na úpatí u dolní stanice lanovky. Vrcholový areál byl vybaven třemi piknikovými stoly a lavicemi pro veřejnost. Společnost obdržela příspěvky Nadace rozvoje občanské společnosti Praha a Open Society Fund Praha.

   2000 Zázemí  prodejny bylo vybaveno moderním zařízením a byla instalována malá akumulace vody pro potřeby prodejny (kapacita 400 l). Byla zahájena stavební sanace dalšího objektu s určením pro sociální potřeby obsluhy prodejny a pro příležitostné návštěvy. Společnost vydala své tiskoviny, zatím zhotovované jen samovýrobou, člen společnosti fotograf pan Kalík z Jablonce poskytl sponzorsky pohlednice s tématem Milešovky. Pro stavební potřeby obdržela společnost darem sádrokartony od firmy Knauf, a příspěvky od ČEZ a.s., Telecomu a.s. a firmy Lafarge cement a.s. Čížkovice.

 2001 Sanace objektu pokročila natolik, že bylo možno opustit prostory poskytované společnosti na observatoři. Společnost obdržela grant Nadace Purkyně ve výši 100 tis. Kč. Byla ustavena neformální Společnost věrných přátel Milešovky a její Moravská sekce a byly zahájeny od té doby pravidelné akce Ochutnávka moravských vín na jaře a Milešovské vinobraní na podzim. Uskutečnilo se sympozium křesťanských básníků  jako retro vzpomínka na obdobné undergroundové akce za bolševického režimu.   Společnost obdržela finanční dar od Lafarge cement a.s. Čížkovice. V tomto roce bylo instalováno chemické WC pro veřejnost – díky příspěvku Českých radiokomunikací a.s.

2002 Dokončena adaptace noclehárny a zahájena adaptace další místnosti. V důsledku vědeckých programů na observatoři zrušeno používání otevřeného ohně -  veřejné ohniště na prostranství a krb v útulně. Ve spolupráci s knihovnou Teplice byl uskutečněn literární a výtvarnický výlet dětí na Milešovku. Finanční dary Lafarge Cement a.s. Čížkovice a Amicom s.r.o. Teplice. Získávány finanční dary vesměs od obcí z okolí Milešovky na vydání Průvodce po maloplošných chráněných územích CHKO České středohoří. Prodejna byla opatřena novou omítkou, novými okny a dveřmi z příspěvků ÚFA AV ČR, sponzorsky firmou Kelcom s.r.o. Ústí n.L byla provedena  GO elektroinstalací a instalace průmyslové televize na zabezpečení objektů.

2003  Získány významné  granty: 100 tis. na zpracování architektonické studie „Milešovka – širší územní vztahy“ – Ing. Architekt Antonín Olžbut jako příprava pro územní plán a jako podklad pro zásadní stavební rekonstrukci objektů turistiky a celého vrcholového areálu. 50 tis. Kč bylo věnováno na projekt naučné stezky Bílka – vrchol -  Milešov o třech téma: Příroda Českého středohoří, České středohoří na starých mapách a Meteorologie pro každého (expozice v přírodě na vrcholu), realizaci projektu však neschválila Správa CHKO České středohoří a tak nebyl nikdy uskutečněn. 250 tis. Kč získala společnost  k volnému použití jako první cenu Nadace Henryho Forda za nejlepší český environmentální projekt v r. 2003!

2004 Stavební přestavba objektu sociálního zázemí obsluhy, vyklizení dalšího devastovaného objektu a jeho příprava pro stavební sanaci. Vydání Průvodce po maloplošných chráněných územích CHKO České středohoří ve spolupráci se Správou CHKO.
Pravidelnými sponzory jsou: Lafarge Cement a.s., Nadace Purkyně, Amicom s.r.o. Společnost je členem Okresní hospodářské komory, spolupracuje se svazky obcí Trmice a Integro na rozvoji turistiky a cestovního ruchu v Českém středohoří a dolním Poohří a v Podkrušnohoří.

2005, 2006 Vypracováno zvětšení vodní akumulace o 2000 l. a upraven rozvod vody od lanovky. Byla dokončena adaptace druhé místnosti sociálních potřeb obsluhy. Opravena střecha prodejny. Uskutečnila se rozsáhlá třídenní akce ve Velemíně, Milešově a na vrcholu hory ke stoletému výročí činnosti observatoře.
Postaveno estrádní pódium jako sponzorský dar firmy Dřevoprodej Holešovice s.r.o.

2007 OPSM získala veřejně přístupnou část vrcholového areálu od Akademie věd ČR do pronájmu na 25 let.
   To umožňuje žádat o dotace z EU. Hlavním partnerem o.p.s.Milešovka v aktivitách revitalizace vrcholu se stala firma Lafarge Cement a.s. Čížkovice. Od ní příspěvek ve výši 200 tis.Kč Díky příspěvku tohoto partnera se v tomto roce provedla rekonstrukce čelní fasády dílny a skladů, provedla se rekonstrukce střech dílny a skladů, zahájila se stavba WC pro veřejnost a byla provedena stavba informačního pavilonu díky dotaci Komunitní nadace Euroregionu Labe. Také obdržela společnost dar Mostecké uhelné společnosti a.s. ve výši 100 tis.Kč Kalendář společenských akcí na Milešovce zahrnuje 12 položek, z toho kupř. Lakomý den pod záštitou vicepremiéra  a senátora Alexandra Vondry a  Den zdatných seniorů,
 
2008 Zahájeny úpravy veřejného prostranství, úpravy estrády, pokračování ve stavbě veřejných WC,   příprava investice čistírny odpadních vod. Příspěvek Lafarge Cement a.s. 250 tis.Kč. Na závěr roku přiznána dotace z fondu hejtmana Ústeckého kraje 200 000 Kč na pořízení stavební dokumentace ke stavebnímu řízení (celkový náklad 310 tis.Kč) Postaveny další piknikové soupravy  pro veřejnost (5x)

Uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy (na 25 let) mezi ÚFA AV ČR jako nájemcem a OPSM jako nájemníkem byl uskutečněn  základní a nezbytný předpoklad pro zásadní stavební řešení vrcholového areálu v úrovni odpovídající soudobým požadavkům a tak se otevřela cesta k usilování o získání významné dotace z evropských fondů ve výši umožňující zásadní přestavbu objektů sloužících turistickému ruchu.
 Spolu s útlumem zemědělství jako základní ekonomické aktivity Českého středohoří je kladen všeobecný důraz na rozvoj turistiky a cestovního ruchu jako ekonomické aktivity nástupné. V souvislosti s  dokončením úseku D8 do Saska vznikl základní evropský tah sever – jih a lze očekávat výrazný nárůst zájmu o České středohoří jako turistický prostor. Souběžně proběhla v roce 2008 akce iniciovaná místopředsedou vlády a senátorem pro Litoměřicko a Slánsko  Dr. Alexandrem Vondrou směřující  k uvolnění části objektu bývalé turistické chaty zabrané v r. 1969  AČSR pro její potřeby. Na Milešovce proběhlo v této věci jednání s náčelníkem gen. štábu generálem Pickem. Výsledkem byla nabídka AČR uvolnění dvou místností pro potřeby OPSM, podmínky tohoto uvolnění a užívání však nakonec byly nastaveny tak, že byly pro OPSM nepřijatelné, takže jednání zůstalo bez výsledku.
  Ještě jednu zajímavou aktivitu v  r.2008  naše společnost zahájila. Ve spolupráci s horolezeckým oddílem TJ Lokomotiva Ústí nad Labem byl ustaven   autorský kolektiv  pro zpracování  stodvacetileté historie horolezectví v Labských pískovcích – horolezeckých oddílů Ústecka, Teplicka  a Děčínska. Díky zájmu autorů šla práce rychle kupředu a podařilo se za dva roky zpracovat obsáhlý a velmi zajímavý materiál. V roce 2008 byla  práce autorsky dokončena a shromažďovaly se finanční prostředky na její knižní vydání. A jak tato aktivita souvisí s historií Milešovky? Spojujícím článkem je osobnost komerčního rady Reginalda Czermacka -.Wartecka, který byl dlouholetým předsedou teplického Gebirgesvereinu a aktivním horolezcem v Alpách. Jak je  uvedeno v jiné kapitole byl Czermack iniciátorem a vůdčím duchem výstavby meteorologické observatoře na Milešovce…

2009 Dotace Lafarge Cement a.s. umožnila rekonstrukci přípravny prodejny občerstvení a její vybavení novým hygienickým nábytkem, dokončení nových WC pro veřejnost a rozsáhlé úpravy veřejného prostranství pochozími lávkami podél objektů a zahájení přezdívání úpatních zídek kolem vrcholových stromů a pod piknikovými stoly.
Architektonickými ateliéry Omega a Archatelier 2000 byla vypracována stavení dokumentace k žádosti o stavební povolení

Dokumentace ke stavebnímu řízení -do července 2009 dokončeny etapy a dílčí zpracování:
1.Zaměření objektů na vrcholu Milešovky – stávající stav
2. Architektonická studie ve dvou variantách
3. Hodnocení vlivu podle  §45 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny
4. Projekt ČOV na Milešovce jako dílčí investice
5.Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení
Úhrnně náklady 310 tis.Kč


Problematika dalšího postupu, aneb může to dopadnout nejrůzněji.
   Základním kategorickým předpokladem zásadní stavební rekonstrukce veřejně přístupného vrcholového areálu a tudíž její první etapou je vybudování ČOV jako sdružené investice Ústavu fyziky atmosféry AV ČR podíl 1,3 mil. Kč a o.p.s. Milešovka podíl 1 mil. Kč. Na tuto částku uzavřela společnost dotační smlouvu s Ústeckým krajem, který jí bude financovat z fondu vodního hospodářství.
Druhá etapa – vlastní stavební rekonstrukce objektů – předpokládá vynaložení cca 18 mil Kč.
úhrada tohoto nákladu se předpokládá z vhodné dotační výzvy fondů EU. K tomu je nutné překonat  dvě zásadní překážky:
a)    Získat prostředky na  tzv. spoluúčast žadatele, to znamená za předpokladu 10% povinnosti z žádané částky disponovat 1,8 mil Kč. O  pomoc ve splnění této povinnosti požádá o.p.s Milešovka fond hejtmanky ÚK o příspěvek ve výši 1,65 mil. Kč
b)    Prokázat schopnost žadatele financovat stavbu až do kolaudace a následného vypořádání dotační smlouvy. Jediným řešením je  v tomto případě získání dodavatelského úvěru od dodavatele stavby, který bude jako generální dodavatel stavby vybrán výběrovým řízením.

Do hry a úvah však na začátku roku 2010 vstoupila další okolnost a sice to, že Ministerstvo školství tělovýchovy a sportu vyhlásilo výzvu k podávání projektů na  výstavby tak zvaných návštěvnických center, která mají propagovat a popularizovat vědu a techniku. Tyto projekty v případě jejích přijetí budou financovány minimální částkou 30 mil.Kč. Tuto příležitost uchopil Ústav fyziky atmosféry AV ČR v.v.i. který provozuje observatoř na Milešovce a pronajímá naší společnosti vrcholový areál a pokusí se v této výzvě uspět. Za tím účelem je zpracovávána modifikace stavební dokumentace a na Milešovce by se potom postavilo toto návštěvnické centrum. Na této alternativě je nejpřitažlivější skutečnost, že výzva nepožaduje na účastnících žádnou spoluúčast a projekt by byl financován průběžně.
   Necháme se překvapit jak to dopadne.
   Péče o necelé tři hektary vrcholového areálu sličné hory štědré na nevšední zážitky poutníků i pozoruhodné poznatky vědců  vyžaduje v posledních letech řadu rozhodnutí jejichž důsledky je třeba vážit na vážkách přepečlivě. Snad mají  potíže prvopočátek v rozhodnutím starém již sto let. Mohovití pánové z teplického Gebirgesvereinu přijali a vzápětí realizovali rozhodnutí „postavit na vrcholu Milešovky horskou meteorologickou observatoř prvního řádu s vyhlídkovou věží pro turisty“. Tehdy zdánlivě idylická symbiosa dvou se doplňujících aktivit -  vědy a turistiky. To bylo v době, kdy již přes osmdesát let fungovala na vrcholu horská chata, vyhlídková restaurace. Že už tehdy se za navenek ušlechtilým zájmem zpřístupnit krásy středohoří skrývaly mimo jiné dobře uspokojované potřeby ekonomické je zřejmé. Teplice byly tehdy světovými lázněmi a světové celebrity si zde podávaly ruce i dveře. Výlet a výstup na Milešovku byl dobrodružným  podnikem pro sportovní odvážlivce, dámy byly na vrchol vynášeny zdatnými horaly za dva zlaté (a to byly tenkrát velice slušné peníze), působil zde „zkoušený horský vůdce pro Milešovku a okolí“ – spoustu příležitostí k výdělku !

   Jenže i tehdy to již bylo pár desítek let od doby, kdy významný cestovatel, badatel, přírodovědec  Alexander von Humboldt znalý celého světa, vystupoval každoročně na Milešovku a upozorňoval nejen na skvělý rozhled s jejího témě, ale také zdůrazňoval skvělé příležitosti ke geofyzikálnímu bádání, které poměry na hoře poskytují.
  Sto let! Co všechno přinesl a zase odplavil čas, co zůstalo! Vědci, včetně těch meteorologických, zacházejí s vybavením, prostředky a soubory informací nesrovnatelnými s těmi před sto lety. Ke své práci potřebují klid, pro své přístroje bezpečný prostor a pro srovnávací rozbory čistý vzduch. Turisté  již nejsou vynášeni nahoru na nosítkách, naopak sami nahoru vynesou za rok tuny odpadků, mnozí by sem rádi vyjeli svými páchnoucími plechovými bednami a přestavěli by nákladní lanovku na osobní…Ekonomické zájmy jsou neméně významné než před sto lety: obce na úpatí jsou zužovány tvrdou hospodářskou realitou – zemědělství, dřívější základní ekonomika středohoří, ztratilo svůj produkční význam, narůstá sice jeho význam jako tvůrce a údržbáře krajiny, bohužel význam, který prostředky nevynáší. K rozvoji turistiky a cestovního ruchu se upínají naděje rozvážných zastupitelů obcí jako k nové ekonomické aktivitě. Dálnice přivádí do kraje nové a nové konzumenty toho čemu se, jaksi krkolomně, říká turistický produkt. Již ne jen pro Teplice a Ústí n.L. je Středohoří rekreačním a rekondičním zázemím -  dnes již téměř třetina víkendových návštěvníků přijíždí z pražské aglomerace. A pro tyto  tendence s protichůdnými potřebami a zájmy se necelé tři hektary vrcholového areálu stávají kolbištěm. A aby toho nebylo dost, vstoupily do hry zájmy třetího partnera, před sto lety neexistujícího – radiokomunikační aktivity vojenské a civilní. Kdejaký kopec a vrchol je obdařen a znásilňován talíři, bubny a konstrukcemi  antén, pod nimi objekty s technickým příslušenstvím. I pro ně je Milešovka sférou zájmů nejvýznamnější, z přísně tajných a také zajisté z úsporných důvodů zde Armáda ČR  provozuje intenzivní obsluhu jinak bezobslužného zařízení...
    Kolik je na těch necelých 3 ha  prostoru pro střety protichůdných zájmů jejichž oprávněnost je očividná a v nichž nelze stanovit hierarchii důležitosti a oprávněnosti! Těžké rozhodování i v případě oproštění se těch kdo rozhodují od neobjektivních osobních emocí (ale jak neradi si necháváme brát prostor pro svou sebestřednost) a to jsme ještě nezmínili skutečnost, že celý prostor okolo je národní přírodní rezervací, kterou vedou na horu přístupové cesty! Když žádný jiný zájem nemá před ostatními prioritu, pak zájem zachování přírodních hodnot rezervace touto prioritou nepochybně jest.
   Tak je, velmi zhruba, popsána problematika posledního desetiletí fenoménu zvaného Milešovka.Mapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |