Základní zeměpisná data

Nejvyšší hora Českého středohoří 837 m.
Katastrální území Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
Národní přírodní rezervace vyhlášena r.1951
Výměra 51,28 ha, nadmořská výška 555 – 837 m.

Důvodem ochrany jsou lesní ekosystémy na svazích dominantního trachytového kuželu, společenstva skal a sutí a další hodnoty a jevy vyplývající z výjimečného postavení  Milešovky mezi ostatními kopci Českého středohoří (nejvyšší hora, značné převýšení proti okolí, zvláštnosti místního klimatu).
Území NPR zaujímá  téměř celý jižní svah kuželu, na severní straně vystupuje hranice CHÚ až k vrstevnici 740 m.n.m.
V r.1976 se stala NPR Milešovka součástí vyhlášené Chráněné krajinné oblasti České středohoří (19.3.1976)

Chráněná krajinná oblast České středohoří

Přírodovědecké hodnoty Milešovky jsou nesporné. Proto byla část vrchu o výměře asi 25,5 ha (vrcholová partie a jižní svahy) vyhlášena výnosem MŠVU ze dne 25. 9. 1951 státní přírodní rezervací. V současné době jsou ekosystémy Milešovky chráněny podle zákona č. 114/1992 v nejvyšší  kategorii maloplošných chráněných území, tj. jako Národní přírodní rezervace. V územním systému ekologické stability zaujímá Milešovka postavení biocentra nadregionálního významu.Svérázný krajinný celek České středohoří byl vyhlášen 19. 3. 1976 chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) s plochou 1063 km2. Tato CHKO má čtyři zóny  odstupňované ochrany, přičemž  přísnost požadavků klesá od I. zóny (kde se nalézá okolí vrcholu Milešovky) ke IV. zóně. I. zóna zaujímá 7,2%, II. 20,7%, III. 25,7% a IV. 46,4% z CHKO. Na ploše CHKO je 39 maloplošných chráněných území, z toho 5 charakteru národní přírodní rezervace, 8 národních přírodních památek, 11 přírodních rezervací a 15 přírodních památek (J. Kinský, 1996).Poněkud  neharmonicky s národní přírodní památkou působí zchátralá část původně ubytovacích objektů na vrcholu hory, i když, hlavně přičiněním Obecně prospěšné společnosti Milešovka, se jejich stav postupně zlepšuje.Z nejblíže ležících národních přírodních památek je třeba zmínit Borečský vrch, kde vzbuzují pozornost tzv. ventaroly, výrony teplého a vlhkého vzduchu z horních vyústění puklinového systému kopce. V jejich bezprostředním okolí se v zimě neudrží sníh. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu a okolního prostředí bývá až 16oC. Na specifické mikroklimatické poměry je vázán výskyt rostlinných druhů, které nesnášejí pokles teploty pod 0oC.  Méně výrazné ventaroly jsou pozorovatelné při souvislé sněhové pokrývce i na Milešovce, např. při turistické cestě na jižním svahu. Dále stojí za zmínku blízko ležící přírodní rezervace Březina. Ochranný režim je zaměřen na jediné rašeliniště v Milešovském středohoří, vzniklé v proláklině patrně zahrazené sesuvem, nahromaděním vody a vytvořením dvou izolovaných ostrůvků živé rašeliny v jezírku.  (J. Kinský, 1996)

 

Mapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |