Literatura odborná a populárně naučná

1)      Anděl, R.a kol. (1984) : Hrady, zámky a tvrze v  Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, Severní Čechy, Praha, Svoboda.

2)      Becke, F. (1903): Die Eruptivgebiete des Böhmischen Mittelgebirges und der amerikanischen Anden. – Tscherm. Mineral. Petr. Mitt., 22, 209-265.

3)      Bednář, J. (2003): Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál, Praha, 221 s.

4)      Blažek, J. – Kotyza, O. 1990: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích I. Fond Libochovice. Teplice.

5)      Blažek, J. – Kotyza, O. 1990: Pohřebiště z doby stěhování národů v Lovosicích. Vlastivědný sborník Litoměřicko 26, 59-66

6)      Blažek, J. – Kotyza, O. 1995: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích II. Fond Třebenice. Teplice.

7)      Blažek, J. – Kotyza, O. 1995: Další pohřebiště z doby stěhování národů v Lovosicích. Vlastivědný sborník Litoměřicko 27-28, 7-12.

8)      Borovský, F. A. (1892): Čechy společnou  prací spisovatelů a umělců českých, díl VII, Středohoří, Praha, vyd. a nakl. J. Otto, 65 s.

9)      Boutek, J. – Koutecký, D. 2000: The Lusatian culture in Northwest Bohemia. Most.

10)  Bouzek, J. - Koutecký, D. - Neustupný, E. 1966: Knovíz Settlement of North-West Bohemia. Prague.

11)  Brázdil, R., Štekl, J. (1986): Cirkulační procesy a atmosférické srážky v ČSSR. UJEP, Brno, 298 s.

12)  Brázdil R., Kotyza, O. (1995): History of Weather and Climate in the Czech Lands I. ETS, Zürich, Heft 62, 260.

13)  Brázdil, R., Štekl, J. a kol. (1999): Klimatické poměry Milešovky. Academia, Praha, 433 s.

14)  Brázdil,R., Valášek, H. (2002): Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720. Geografie-Sborník České geografické společnosti, 107, č. 1. 1-22

15)  Brosche, W. et al. 1970: Leitmeritzer und das Böhmische Mittelgebirge. Ein Heimatbuch über den Kreis Leitmeritz in Böhmen, umfassend die Gerichtsbezirke Leitmeritz, Lobositz, Auscha und Wegstädtl. Fulda.

16)  Budinský, P. 1977: Pravěk Teplicka I. Přehledné dějiny Teplicka 1/1. Teplice.

17)  Budinský, P. 1978: Teplicko v pravěku II. Přehledné dějiny Teplicka I/2. Teplice.

18)  Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce teplického muzea. Teplice.

19)  Budinský, P. 1994: Keltské kostrové hroby z Litoměřicka a z Lounska v archeologické sbírce teplického muzea (fond Teplice). Teplice.

20)  Buchvaldek, M. 1967: Die Schnurkeramik in Böhmen. Praha.

21)  Businská, H., Tichá, Z. (1968): Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země, Praha, 352 s.

22)  Cajz, V., Vokurka, K., Balogh, K., Lang, M. & Ulrych, J. (1999): The České středohoří. Mts.: volcanstratigraphy and geochemistr.-Geolines, 9, 21-28.

23)  Cílek, V. (2000): Scree slopes and boulder fields of Northern Bohemia: origin, processes and dating. In Kubát, K. ed. „Stony debris ecosystems“.- Acta Univ. Purkyn. Stud. Biol., 52,4,5-18.

24)  Cvrková, M. 1984: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem. Teplice.

25)  Drda, P., Rybová, A. (1998): Keltové a Čechy. Academia, Praha, 196 s.

26)  Ehrlich, R. (1920): Der Donnersberg (Milleschauer) in Böhm. Mittelgebirge. Erzg. Ztg. 41 s.

27)  Ehrlich R. (1921): Der Donnersberg oder Milleschauer in Böhmischen Mittelgebirge. Im Selbstverlage, Teplitz Schönau, 24 S.

28)  Ehrlich, R. (1929): Der Donnersberg in geschichtlicher, kartographischer und touristischer Hinsicht. Erzgeb. Ztg., Donnersberg-Sonderheft, 52, 55-60.

29)  Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha

30)  Firbas F. et Sigmond H. (1928): Vegetationsstudien auf dem Donnersberge im Böhmischen Mittelgebirge. – Lotos., Prag, 76: 113-172.

31)  Fišák, J. - Chum, J. - Vojta, J. (2000a): Elektronický geligraf - přístroj na měření a registraci námrazy. Meteorologické zprávy, 53, 23-27.

32)  Fišák, J., Řezáčová, D. (2000): Koncentrace polutantů v mlžné (oblačné vodě) na Milešovce při vybraných epizodách. Meteor. Zpr., 53, 6, 169-178.

33)  Fišák, J. - Řezáčová, D. (2001): Comparison between Pollutant Concentration in the Samples of Fog and Rime Water Collected at Mt. Milešovka. Studia geophysica et geodaetica, 45, 319-324

34)  Fišák, J., Řezáčová, D., Weignerová, V., Tesař, M.(2004): Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt. Studia geoph. et geod., 48, 469-481.

35)  Fišák, J. (2004): Výzkum usazených srážek v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Meteorologické zprávy, 57, 78-85.

36)  Flasar, I. & Marie Flasarová, (1975): Die  Wirbeltierfauna Nordwestböhmens (severozápadní Čechy). Die bisherigen Ergebnisse ihrer Erforschung. Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden, 33, (Supplement), 1-150.

37)  Flasar, I. & Marie Flasarová, (1995): Ergänzungen zur Arbeit: Die Wirbeltierfauna Nordwestböhmens (severozápadní Čechy). Die bisherigen Ergebnisse ihrer Erforschung. Acta Univ. Purkynianae  Ústí nad Labem, 11, Studia oecologica II : 1-88.

38)  Gregor, A. (1954): Klimatický kalendář Milešovky. Meteor. zpr., roč. VII, 4, 93-95.

39)  Hájek, L. 1968: Die Glockenbecherkultur in Böhmen. Praha

40)  Hendrych R. (2000): K nálezu Himantoglossum hircinum v Čechách. – Preslia, Praha, 72: 529-535 et 562.

41)  Hibsch, J. E. (1929): Der Donnersberg. Erzgeb. Ztg., Donnersberg-Sonderheft, 50, 26-28.

42)  Hora, P.: Toulky českou minulostí. První díl. Praha, Práce 1985.

43)  Hrady a zámky v Čechách, A-Z na cesty, Praha, Olympia 1986.

44)  Chromov, S. P. (1968): Meteorológia a klimatológia. Překlad, SAV, Bratislava, 453 s.

45)  Jejkal, J. (1970): K pomístním jménům v Českém středohoří. Zprávy místopisné komise ČSAV, 11,  602 s.

46)  Kakos, V., Štekl, J., Jež, J. (2000): Silná námraza na Milešovce. Meteor. zpr., roč. 53, 3, 77-88.

47)  Kalvová., J., Moldan, B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Praha, UK, Karolinum, 161 s.

48)  Kinský, J. (2004): Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2. opravené a rozšířené vydání. O.p.s. Milešovka, 52 s.

49)  Kirschner, K., Cílek, V., Máčka, Z. (2001): Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří. In J. Prášek ed. Sborník referátů z Mezinárodního semináře „Současný stav geomorfologických výzkumů“, 34-39, Ostravská univerzita, Ostrava.

50)  Klápště, J. 1994: Změna – středověká transformace a její předpoklady. In: Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, Praha, 9-59.

51)  Kolektiv autorů (1975): Podnebí a počasí v Krušných horách. ČHMÚ, Praha, 106 s.

52)  Kopecký, L. (1987-88): Mladý vulkanizmus Českého masívu (strukturně-geologická a vulkanologická studie), I-IV.- Geol. Hydrometal.Uranu, 11 (3), 30-67, 11 (4), 3-44, 12 (1), 3-40, 12 (2), 3-56, 12 (3), 3-40, 12 (4), 3-40.

53)  Kotyza, O. 1989: Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v l. 1987-1988. Vlastivědný sborník Litoměřicko 25, 155-164.

54)  Kotyza, O. 1996: Třebívlicko v pravěku a časné době dějinné. In: Obnova venkova 8 - Zpravodaj venkova 1, Praha, 10-80.

55)  Kotyza, O. – Smetana, J. 2000: Vlastivědná encyklopedie okresu Litoměřice. Svazek I.: Litoměřicko a Podřipsko v českých dějinách. Litoměřice.

56)  Kotyza, O. – Smetana, J. – Tomas, J. (eds.) 1997: Dějiny města Litoměřic. Litoměřice.

57)  Koutecký, D. et al. 1980: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953-1972. Praha.

58)  Krška, K.: Šamaj, F. (2001): Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku. UK, Praha, Nakladatelství Karolinum, 563 s.

59)  Křivský, L. (1958): Bestimmung der vorherrschenden Windrichtung aus Windfahnebäumen. Meteorol. Rdsch., 11, 4.3, 86-90.

60)  Lexikon turistických zajímavostí, A-Z na cesty. Praha, Olympia, 1990.

61)  Lůžek, B. (1959): Po stopách husitství na Ústecku. Krajské nakladatelství v Ústí nad Labem, 154 s.

62)  Malenínská, J. (1980): Oronyma Českého středohoří. Disertační práce. Katedra anglistiky, germanistiky a nordistiky FF UK, Praha  453 s.

63)  Malenínská, J. (1984): Oronyma Českého středohoří. Severočeskou přírodou – Příloha 1984, Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice a severočeská pobočka  České botanické společnosti, Litoměřice, 74 s.

64)  Maly H. et Brandeis R. (1893): Beiträge zur Kenntnis der heimatlichen Flora. – Thätigk.-Ber. Naturwiss. Ver. Aussig 1887-1893: 20-107.

65)  Matoušek, J. (1987): Počasí, podnebí a člověk. Avicenum, Praha,293 s.

66)  Meduna, P. 1994: Cesty ve středověku - středověk v cestách. In: Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, Praha, 108-116.

67)  Miškovský, P. (2004): Naše rozhledny. Nakl. Dokořán, Praha, 251 s.

68)  Motyková-Šneidrová, K. 1963: Die Anfänge der römischen Kaiserzeit in Böhmen. Pragae.

69)  Motyková-Šneidrová, K. 1967: Weiterentwicklung und Ausklang der älteren Kaiserzeit in Böhmen. Pragae.

70)  Moucha, V. 1961: Funde der Únětitzer Kultur in der Gegend von Lovosice. Pragae

71)  Mráz, B. (1988): Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené. Praha, Panorama.

72)  Mysliveček, M. (1993): Erbovník aneb kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě. Praha, Horizont.

73)  Mysliveček, M., Koubová, L., Vrbenská, F. (1994): Čas hradů v  Čechách 1, Praha, Horizont.

74)  Nohejlová-Prátová, E. et al. (1955, 1956): Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I-II. Praha

75)  Palacký, F. (1939): Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Díl první. Praha, nakl. L. Mazač.

76)  Pavlů, I. - Salač, V. - Zápotocká, M. 1993: Neolitická sídliště u Třebenic. Archeologické rozhledy 45, 185-211.

77)  Pejml, K. (1965): Kolísání klimatu v 16. a 17. století v české vinařské a chmelařské oblasti. Meteorol. zpr., 18, 164-167.

78)  Plesl, E. (1965): Otázky středobronzového osídlení v severozápadních Čechách. Památky archeologické 56, 475- 512.

79)  Podzimek, J. (1959): Fysika oblaků a srážek Nakl. ČSAV, Praha, 476 s.

80)  Plesl, E. (1965): Otázky středobronzového osídlení v severozápadních Čechách. Památky archeologické 56, 475- 512.

81)  Profous, A. (1947, 1949, 1951): Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl I-III. Praha.

82)  Profous, A. – Svoboda, J. (1957): Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. Praha.

83)  Rein, F. (1954): Poznámky k přibývání srážek s rostoucí nadmořskou výškou. Vlivy návětří a závětří v severní části středních Čech. Meteor. zpr., 7, 4.3, 73-76

84)  Rein, F. (1959): Srážky na Milešovce v letech 1946-1955. Meteor. zpr., 12, č.1, 2-5

85)  Roubík, F. (1951): Soupis map českých zemí. Sv. 1, Státní nakl. učebnic, Praha, 307 s.

86)  Rulf, J. - Salač, V. - Zápotocká, M. (1987): Neolitické sídliště na Resslově ulici a další neolitické nálezy z Lovosic. Vlastivědný sborník Litoměřicko 23, 57-73.

87)  Salač, V. (1987): Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1980-1985. Vlastivědný sborník Litoměřicko 23, 233-241.

88)  Salač, V. (1987): Archeologické výzkumy v Lovosicích v letech 1980-1985. Vlastivědný sborník Litoměřicko 23, 17-55.

89)  Salač, V. (1988): Archeologické výzkumy a nálezy litoměřického muzea v letech 1986-1987. Vlastivědný sborník Litoměřicko 24, 195-204.

90)  Salač, V. (1988): Laténská keramika v Českém středohoří I. Vlastivědný sborník Litoměřicko 24, 31-54.

91)  Salač, V. (1990): K poznání laténského (LT C2 - D1) výrobního a distribučního centra v Lovosicích. Archeologické rozhledy 42, 609-634.

92)  Salač, V. (1990): Keltské výrobní a distribuční centrum v Lovosicích. Vlastivědný sborník Litoměřicko 26, 31-57.

93)  Sedláček, A. (1923): Hrady, zámky a tvrze Království českého. Svazek 14. Litoměřicko a Žatecko. Praha.

94)  Shrbený, O. (1995): Chemical composition of young volcanites of the Czech Republic.- Czech Geol. Survey, Spec. Papers, 4, 1-54.

95)  Sláma, J. (1986): Střední Čechy v raném středověku II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu. Praha.

96)  Smrž, Z. (1991): Výšinné lokality mladší doby kamenné až raného středověku v severozápadních Čechách. Archeologické rozhledy 43, 63-89, 177-178.

97)  Smrž, Z. (1992): Pozdně halštatská hradiště a výšinná sídliště v severních Čechách. Památky archeologické 83, 88-104.

98)  Smrž, Z. (1995): Höhenlokalitäten der Knovízer Kultur in NW-Böhmen. Památky archeologické 86, 38-80.

99)  Sobíšek, B. a kol. (1993): Meteorologický slovník výkladový a terminologický. MŽP ČR, Praha, 594 s.

100)         Sokol, Z. (1992): Objektivní analýza na omezené oblasti. Kandidátská disertační práce, MFF UK, katedra meteorologie a klimatologie, 142 s.

101)         Spitaler, R. (1912): Das meteorologische Observatorium auf dem Donnersberg und die ersten Beobachtungsergebnisse  im Lustrum 1905-1909. Veröff. Meteorol. Observ. Donnersberge (Böhmen), Nr. I, Prag, 39 S.

102)         Svoboda, J. (1990): Numerical modelling of the atmospheric boundary layer over a  hilly landscape. Stud. geoph. et geod., 34, 167-184.

103)         Svoboda, J., Štekl, J. (1994): Mesoscale modelling of a flow modification caused by orography. Meteorol. Zeitschrift, N.F. 3, 233-241.

104)         Sýkora T. (1970): Botanická inventarizace a popis anemo-orografického systému Milešovky v Českém středohoří. – Stipa, Ústí n. L., 4: 34-79.

105)         Šimák, J. V. (1938): České dějiny I/5. Středověká kolonizace v zemích českých. Praha

106)         Štekl, J. (1991): Temperature series at the observatory Milešovka. . In: Panenka, I., ed.: Mountaineous Meteorology, Climatology and Aerology of the Lower Layers of Troposphere, Proc. of the Int. Conference, Bratislava, 23-27.

107)         Štekl, J. et al. (1994): Perspektivy využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území ČR. Výzkumná zpráva ÚFA AV ČR, část III, Praha, 102 s.

108)         Štekl, J., Zacharov, P. (1993): Ověření homogenity teplotní řady na Milešovce. NKP ČR 11, Praha, 36.

109)         Štekl, J. (1997): Meteorologie ve větrné energetice. Větrná energie, Praha, 48 s.

110)         Štekl, J., Brázdil, R., Kakos, V., Jež, J., Tolasz, R., Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny. NKP ČR, 31, 140.

111)         Tomas, J. (1999): Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu (výbor studií). Sestavili J. Klápště a O. Kotyza. Litoměřice.

112)         Váňa, Z. (1977): Bílina a staré Bělsko. Památky archeologické, roč. LXVIII, 2, 5-187

113)         Váňa, Z. (1968): Vlastislav. Výsledky výzkumu slovanského hradiště v letech 1953-55 a 1957-60. Památky archeologické 59, 5-187.

114)         Vávra, I. (1978): Srbská cesta. Historická geografie 17, 369-432.

115)         Velímský, T. (1998): Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most.

116)         Velímský, T. (2002): Hrabišici – páni z Rýzmburka. Praha.

117)         Velímský, T. et al. (1986): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973-1982. Praha.

118)         Vrchlický, J.(1880): Dojmy a rozmary. Básně. Nakl. J. Otto, Praha.

119)         Zápotocký, M. (1965): Slovanské osídlení na Litoměřicku. Památky archeologické 56, 205-385.

120)         Zápotocký, M. (1969): K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty. Památky archeologické 60, 277-360.

121)         Zápotocký, M. (1973): Keltská pohřebiště na Litoměřicku. Archeologické rozhledy 25, 139-184.

122)         Zápotocký, M. (1975): Archeologická práce na Litoměřicku v l. 1945-1973. Vlastivědný sborník Litoměřicko 12, 29-76.

123)         Zápotocký, M. (1978): Slovanské osídlení na Ústecku. Archeologické rozhledy 30, 258-303.

124)         Zápotocký, M. (1978): Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie. Památky archeologické 69, 171-238.

125)         Zápotocký, M. (1979): Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Praha.

126)         Zápotocký, M. (1982): Lovosice a oblast České brány – starobronzová sídelní koncentrace a doklady kovolitectví. Archeologické rozhledy 34, 361-405, 465.

127)         Zápotocký, M. (1989): Pravěká výšinná sídliště a hradiště na Litoměřicku (2. část). Archeologické rozhledy 41, 506-542, 595-596.

128)         Žemlička, J. (1980): Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.

129)         Žemlička, J. (1997): Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha.

130)         Žemlička, J. (1997): Kastelán Blah a jeho rod (Příběh velmožské rodiny z Litoměřicka). Časopis společnosti přátel starožitností 105 - Muzejní a vlastivědná práce 35, 192-206.

131)         Žemlička, J. (1998): Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského (K otázce fyzické kontinuity české šlechty). Západočeský historický sborník 4, 5-
Mapa stránek  |  Inzerce

© 2010 Milešovka.cz  |